home nieuws contacteer ons route privacy proces ellips
jobs diensten hotel applications selectie training emypoint cijfers visie en
strategie
 

 

VOORWAARDEN CONTRACT

 

1. Middels het onderschrijven van dit basisabonnement ziet de KLANT zich verzekerd van volgende dienstverlening, te leveren door SEBECO:

- 2 gratis activaties op jaarbasis, waarvan 1 gratis activatie kan gebruikt worden voor het opstarten van een infolijn omtrent een nieuw product of dienst; iedere activatie heeft een maximale looptijd van 5 kalenderdagen

- De garantie dat de actie bij crisis zal opgestart worden binnen de twee uur na het ontvangen tijdens de kantooruren van de ondertekende opdracht per fax op nummer
32 9 233 34 78

- De garantie dat u beroep kunt doen op EMYPOINT vanaf de elfde dag na ondertekening en ontvangst door SEBECO van het huidig contract

- Helpdesk EMYPOINT open bij activatie tussen 06:00 uur en 22:00 uur en een standaard IVR-applicatie met taalkeuze, wachtmenu en opvangbericht tussen 22:00 uur en 06:00 uur en op zon- en feestdagen

- 2-talige gebriefte operatoren (N/FR en FR/N);

- Een basic scripting, ondersteund en uitgevoerd in AVAYA en SYNTELATE

- De rapportering na de campagne (van volgende gegevens: aantal behandelde gesprekken en de duur van de gesprekken) en het afleveren van een bestand met de gestelde vragen en commentaren

- Service Level Agreement in volgende mate:

 

Na activatie Helpdesk + 1 uur : 50%
Na activatie Helpdesk + 2 uur : 70%
Na activatie Helpdesk + 3 uur : 80%

 

2. Door dit basisabonnement voorziet de KLANT zich bovendien van volgende bijkomende opties:

- Vanaf de derde gevraagde activatie op jaarbasis: 250 EUR opstartkosten

- Andere openingsuren (prijsberekening aan te vragen middels offerteaanvraag)

 

3. Teneinde uitvoering te kunnen geven aan een opdracht, dient SEBECO vanwege de KLANT het volgende te verkrijgen:

- Meerdere opties in keuzes IVR (prijsberekening aan te vragen middels offerteaanvraag)

- Een ondertekende fax met een correcte aanmelding van het probleem, de te geven antwoorden en een GO op 32 9 233 34 78.

- Doorlopende feedback betreffende de evolutie van het probleem

 

4. Andere afspraken

4.1. De geldigheidsduur van deze overeenkomst bedraagt minimum 1 jaar. De overeenkomst gaat in de 11de dag na de datum van ontvangst van het door de KLANT ondertekende contract. Deze overeenkomst wordt na de vervaldatum automatisch en stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van twaalf (12) maanden, tenzij een van de Partijen minstens drie (3) maanden voor de vervaldag per aangetekend schrijven de overeenkomst opzegt. SEBECO behoudt zich evenwel het recht voor om, na de Klant hiervan voorafgaandelijk en schriftelijk op de hoogte te hebben gebracht, de overeenkomst op te zeggen of te herzien vanaf het einde van de eerste of iedere daaropvolgende periode van 12 maanden te rekenen vanaf de aanvangsdatum.

4.2. De prijs wordt jaarlijks geïndexeerd op de verjaardag van de aanvangsdatum van deze overeenkomst in overeenstemming met de volgende prijsherzieningsformule:

P = Po x (a + bx (S/So))

(P = herziene prijs; Po = prijs bij afsluiten van de overeenkomst; a = 0,20; b = 0,80; So = referteloon in de metaalverwerkende nijverheid met name het rijksgemiddelde, erkend en toegepast door het Ministerie van Openbare Werken en gepubliceerd door AGORIA, op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst; S = het referteloon op het ogenblik van de jaarlijkse prijsherziening).

4.3. SEBECO is gerechtigd de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten in de hierna volgende gevallen: (a) indien de Klant zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt; (b) indien de Klant een uitstel van betaling of gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd of zich in staat van faillissement bevindt.

4.4. SEBECO zal de nodige middelen aanwenden om de diensten te verlenen volgens de regels van de kunst zoals die bestaan op het ogenblik van de verlening van de dienst. Haar verbintenissen moeten gekwalificeerd worden als inspanningsverbintenissen.

4.5. SEBECO kan op geen enkele manier aangesproken worden voor de rechtstreekse schade of de onrechtstreekse schade, zoals financiële schade, commerciële schade, productieverliezen, winst- en/of inkomstenvermindering, dewelke veroorzaakt zouden kunnen worden door de voorgevallen calamiteit.

4.6. SEBECO kan niet aansprakelijk zijn voor enige vertraging in of het niet-nakomen van haar verplichtingen op grond van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten als gevolg van omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar macht liggen (met inbegrip van sociale onlusten zoals stakingen).

4.7. Alleen de Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen inzake dit contract.

 

 
 

wat is EMYPOINT?
wat biedt EMYPOINT?
kostprijs EMYPOINT?
abonneer nu
technische infrastructuur
solide partner
praktijk getuigenissen
geachte bedrijfsleider
contract
uw EMYPOINT logo
seminaries
film avs