home nieuws contacteer ons route privacy proces ellips
jobs diensten hotel applications selectie training emypoint cijfers visie en
strategie
 


Informatieplicht

In principe is iedereen over wie SEBECO persoonsgegevens verwerkt, daarvan op de hoogte. Wij lichten u in over de verwerking telkens als wij u om gegevens vragen. Als SEBECO bijvoorbeeld een enquête afneemt, delen wij u mee wie wij zijn en waartoe de gegevens zullen worden verwerkt. We zullen er u ook op wijzen dat u recht heeft op inzage en aanpassing van de eigen persoonsgegevens. Als onze verwerking in het publieke register wordt opgenomen, dan delen wij u dat ook mee. Als wij de informatie niet bij u zelf halen, dan controleren wij of u bij de oorspronkelijke informatievergaring werd meegedeeld dat de informatie bij ons terecht zou komen. Zoniet, zullen wij u zelf op de hoogte brengen van onze verwerking. Wij hoeven u niet op de hoogte te brengen als wij alleen de strikte identificatiegegevens – naam en coördinaten – verwerken met wie wij maatschappelijke of professionele relaties onderhouden.

Als u er schriftelijk om vraagt, delen wij u mee of wij informatie over u hebben en zo ja, om welke persoonsgegevens het gaat. We zullen die inlichtingen verstrekken binnen 45 dagen na de ontvangst van uw verzoek. In ons antwoord zullen wij u ook informeren over het recht op gratis aanpassing. We zijn niet verplicht om binnen een periode van 12 maanden na de datum van uw eerste verzoek in te gaan op een tweede, gelijkaardig verzoek.

U mag ook gratis aanpassingen voorstellen. Onjuistheden in onze informatie zullen wij onmiddellijk verbeteren. Een mening of appreciatie kan u evenwel niet aanvechten, tenzij ze steunt op onjuiste informatie. U mag ons ook vragen om gegevens te verwijderen die niet relevant zijn voor het doel van onze verwerking of die te lang bewaard bleven. Binnen een maand na een gegrond onderzoek tot aanpassing, zullen wij u ook meedelen welke wijzigingen zijn aangebracht. We zullen dan ook iedereen op de hoogte brengen aan wie wij onjuiste informatie zouden hebben doorgespeeld.

 

 
 

verplichtingen
inventaris
informatieplicht
gegevens verzamelen
gegevens gebruiken
informatie meedelen
cookies en netbakens
beveiliging
links
klachten
copyright